GDPR-sanasto: Oikeus saada pääsy tietoihin (tietopyyntö)

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, jotka rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä. Rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Samoin rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin hänen henkilötietojaan käsitellään sekä mihin hänen henkilötietojaan on luovutettu tai aiotaan luovuttaa, erityisesti kun tietoja luovutetaan kolmansiin maihin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus mahdollisuuksien mukaan saada tieto siitä, kuinka kauan hänen tietojaan säilytetään.

Lisäksi rekisteröidyllä on muun muassa oikeus saada kaikki henkilötietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot silloin, kun tiedot on kerätty joltain muulta taholta kuin rekisteröidyltä itseltään.

Jos rekisteröity pyytää henkilötiedoistaan useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Katso myös Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (rajoituspyyntö), Oikeus saada pääsy tietoihin (tietopyyntö), Oikeus tietojen oikaisemiseen (oikaisupyyntö), Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi (unohduspyyntö), Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja Vastustamisoikeus (vastustamispyyntö).

GDPR-sanasto ››